Hộ Gia Đình

+ Nhu cầu thấp Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 – 2 triệu đồng/tháng (600 – 1200 kWh/tháng) + Nhu cầu trung bình Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng) + Nhu cầu cao Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng)

BẮT ĐẦU NÀO

Doanh Nghiệp & Tổ Chức

+ Hệ thống Cơ bản Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 50 triệu/tháng.  + Hệ thống Trung bình Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 50 – 100 triệu/tháng.  + Hệ thông Nâng cao Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 100 triệu/tháng.

BẮT ĐẦU NÀO

SẢN PHẨM ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155
LH: 033.291.2155

SẢN PHẨM QUẠT NĂNG LƯỢNG GIÓ

LH: 033.291.2155

SẢN PHẨM ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 150W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 140W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 130W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 120W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 100W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 80W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 60W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn đường LED 50W – Đèn LED Opto

LH: 033.291.2155

TIN TỨC & SỰ KIỆN